Bidra for LHK?

Postet av Lørenskog Håndballklubb den 3. Feb 2021


Lørenskog håndballklubb drives av frivillighet og klubben er slikt sett helt avhengig av at foreldrene til utøverne, eller utøvere i seniorgruppen kan ta på seg verv for å sikre klubbens daglige drift og forpliktelser. Årets valgkomité er i gang med sitt arbeid og her følger beskrivelser for deg som lurer på hvordan du kan bidra for klubben ved å takke ja til å stille til valg.

Kan du tenke deg å bidra for klubben og sikre at barn og ungdom får et godt håndballtilbud i Lørenskog?

For å gi deg et bedre grunnlag for å melde deg til tjeneste har vi satt sammen kort informasjon om de valgbare rollene i klubben.

Vil du bli en del av styret i LHK? 

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene og her kommer en overordnet oversikt på styrets hovedoppgaver: 

 • Implementere årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak 
 • Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring 
 • Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon 
 • Representere idrettslaget utad 
 • Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap og i felleskap ivareta idrettslagets administrative ledelse 
 • Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt 

Klubben legger vekt på at møter og dialog skal være effektiv slik at møtefrekvensen ligger på omlag ett møte per måned, men i noen perioder kan det være påkrevd med høyere grad av interaksjon. Noen av møtene gjennomføres også digitalt, og oppgavene løses så selvstendige og effektive som mulig. Oppgavene som løses fordeles i styret og kan innebære ansvar innenfor økonomi, kommunikasjon, arrangement og det rent sportslige. 
Vi legger vekt på trivsel, tillit og et felles ansvar for våre barn, ungdommer og voksne utøvere.

Et styremedlem i LHK vil motta følgende som en del av sitt verv:

- Fri adgang til klubbens egne arrangement
- Honorar (Beskjedent)
- Fritak fra obligatoriske dugnader
- Klubbtøy (Genser eller Jakke)

  

Ta på deg et verv i kontrollutvalget? 

Etter lovendring med effekt i 2020 skal idrettslaget også velge et eget kontrollutvalg med minst to medlemmer og minst ett varamedlem.

Alle kontrollutvalg skal påse at: 

 • idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser 
 • idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om 
 • idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov 
 • idrettslaget har økonomisk kontroll internt 
 • årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift 

Vi tror at du som har bakgrunn fra revisjon eller økonomi vil passe utmerket til å bidra i en slik rolle, men som har en langt lavere møtefrekvens enn det å være en del av styret.
Ved å bidra i kontrollutvalget hjelper du klubben med å oppfylle idrettens lover og regler. 


Høres noe av dette spennende ut?

Send klubben en mail og meld din interesse, gjerne med en kort beskrivelse av deg selv og hva du kunne ha tenkt deg å bidra med?

Alle henvendelser sendes til lorenskog@ronhandball.no og blir rutet til valgkomiteen. 

Årets valgkomité består i år av:

Ove Malvin Knutsen
Lise Jølstadengen
Lene Lilleng


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.